Confidance

A magabiztos tánctudás

Órarend

Órarend

Új tanfolyamok

Ne maradj le Te sem!

Tanfolyamok

Facebook

*** Kezdő felnőtt társastánc tanfolyam: hétfőnként 19:30-20:30...
Club12-Kiskunmajsa
CLUB12  Kiskunmajsa, Deák Ferenc utca 12
Még nem hallottad? Még nem próbáltad? Ne várj tovább... A Safari® Dance...

Kapcsolat

Kunhalmi István
táncpedagógus (modern társastánc), versenytánc edző, koreográfus, aerobik sportedző, Zumba® Fitness presenter (Basic, Toning, Aqua, Sentao, Gold, Kids)
Telefon: (+36 20) 296-1540
E-mail: kunhalmi@gmail.com

CONFIDANCE Kft.
Cím: 6120 Kiskunmajsa,
Katona József utca 15.
Adószám: 14848113-1-03

A Confidance.hu Adatvédelmi Nyilatkozata

1. Bevezetés
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (nyilatkozat) a CONFIDANCE Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, a Confidance.hu és a hozzákapcsolódó (lásd melléklet) domain nevek alatt elérhető weboldalak és szolgáltatások, ideértve a nyilvános fórumokat és más interaktív szolgáltatásokat is (a továbbiakban mindezek együttesen: szolgáltatás), üzemeltetése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit. A jelen nyilatkozatban használt és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a szolgáltatás felhasználási feltételeit tartalmazó felhasználási feltételekben meghatározott fogalmakkal.

2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.
Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli. Az üzemeltető a szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A felhasználó az internet-hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az üzemeltető az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára. Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A cookie-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.
Az üzemeltető kezeli a szolgáltatás használata során az egyes fórumokban és más hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett adatokat is. Az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az üzemeltető részére az egyes felhasználók által és rájuk vonatkozóan harmadik személyek (például más felhasználók) által küldött személyes adatokat is tartalmazó leveleket és egyéb anyagokat az adott felhasználó személyéhez köthető módon és formában a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével tárolja, vagy egyébként kezelje.

3. Az adatkezelés célja
A szolgáltatással összefüggésben az üzemeltető által végzett adatkezelések elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. Az üzemeltető által végzett adatkezelések további célja a felhasználók azonosítása, a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása, valamint a szabályzat érvényre juttatása és az annak alapján az üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása. Az üzemeltető jogosult valamennyi felhasználó részére a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. Az üzemeltető a felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett előzetes hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozás időpontjáig terjed.

4. Személyes adatok
A szolgáltatás használata személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges.
Az üzemeltető a szolgáltatás használata esetén rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen nyilatkozat 2. pontjában írtak szerint, így különösen a felhasználó IP címét. A felhasználó kiköti, hogy a fórumhasználat során a felhasználó IP címe megjeleníthető hozzászólásuk, beírásuk, véleménynyilvánításuk mellett. Ezzel az üzemeltető csupán azt tudatosítja és nyomatékosítja, hogy a jogszabályba ütköző vagy mások jogait sértő fórumhasználat a jogkövetkezmények alkalmazását – a megfelelő hatósági vagy bírósági eljárásban - nem akadályozza. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján a felhasználó hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az itt részletezett IP-cím közzétételhez.

5. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetben is sor kerülhet:
A felhasználó vagy más személy felfedheti egy adott felhasználó személyazonosságát vagy egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását, és ebből kifolyólag a szolgáltatása keretében kifejtett tevékenység személyéhez történő kötését.
A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
Előfordulhat, hogy a szolgáltatás bizonyos részeit független szolgáltatók biztosítanak vagy üzemeltetik. Amennyiben egy felhasználó úgy dönt, hogy ezeket a szolgáltatásokat is igénybe veszi, és ennek keretében személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre az adott, az üzemeltetőtől független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik.
A szolgáltatás egyes részeit (például a fórumok üzemeltetését, felmérések végzését) az üzemeltető adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A kapcsolódó cégek és személyek saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, természetesen az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával, a jogszabályoknak és az adott személy vagy cég saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

6. Adatbiztonság
Az üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes felhasználók szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.
A szolgáltatás használatával a felhasználó és az üzemeltető hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).

7. Az érintetteket megillető jogok gyakorlása, jogorvoslat
A felhasználók jogosultak személyes adataik felhasználásáról tájékoztatást kérni az info@confidance.hu e-mail címen. Az üzemeltető, mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is az info@confidance.hu e-mail címen.

8. Az üzemeltető felelősségének kizárása
Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé vagy közzé tett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető kártérítési igényét bíróság előtt érvényesíti.

9. A nyilatkozat módosítása
Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében a hozzáférhetővé tételt követő napon lép hatályba.